Helder, houden we zelf ook van.

Klachtenreglement voor dienstverlening van:

Massage Academie
Veenhuizerweg 143
7325 AK APELDOORN
Tel: 055-3600523

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nederland onder nummer 08088918. BTW nummer: NL0019.53.116.B78

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Nederland onder nummer 08088918.


1. Begripsbepaling

 1. Klacht een uiting van onvrede of ongenoegen over een behandeling of bejegening door de organisatie; Massage Academie Nederland m.b.t. aantasting rechtspositie, waarbij betrokkene rechtstreeks in zijn/haar belang is geschaad.
 2. Klager/klaagster ieder die gebruik wil maken, maakt, of heeft gemaakt van de diensten van de organisatie; Massage Academie Nederland of de aangewezen wettelijk vertegenwoordigen de Massage Academie Nederland op wie de klacht betrekking heeft.
 3. Beklaagde (m/v) een medewerker en/of vrijwilliger van de organisatie; de Massage Academie Nederland op wie de klacht betrekking heeft.
 4. Medewerker of vrijwilliger diegene die op grond van een (mondelinge) overeenkomst werk verricht voor de organisatie; de Massage Academie Nederland.

 

2. Doelstelling

Het klachtenreglement regelt de wijze waarop de directie van de Massage Academie Nederland een klacht in behandeling neemt en regelt daarbij tevens de waarborgen waarmee deze procedure is omkleed.

 

3. Klachtenbehandeling in de praktijk

 1. Een klager wendt zich tot de directie van de Massage Academie Nederland om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen.
 2. De directie van de Massage Academie Nederland verplicht zich om, wanneer de klager hierom verzoekt, een tegen haar gerichte klacht met de klager op zo kort mogelijke termijn (maar binnen twee weken) te bespreken, en te trachten tot een oplossing te komen.
 3. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.


4. Criteria klachtenbehandeling

De directie van de Massage Academie Nederland hanteert de volgende ontvankelijkheidscriteria van een klacht:

 1. De klacht moet het rechtstreekse belang van de klager hebben geschaad.
 2. De klacht moet schriftelijk per aangetekende brief te zijn ingediend bij directie; Massage Academie Nederland, t.a.v. Directie, Veenhuizerweg 143, 7325 AK, Apeldoorn.
 3. Voorval en klacht moeten binnen een week na het voorval worden ingediend, voor zover er geen wettelijke termijn wordt gesteld.
 4. In alle andere gevallen wordt een klacht als niet ontvankelijk bestempeld.


5. De feitelijke afhandeling van de klacht

 1. Binnen twee weken na ontvangst van de klacht neemt de directie of een gedelegeerde binnen Massage Academie Nederland contact op met de klager om ontvangst en (niet) ontvankelijkheid van de klacht te melden. Tevens wordt de procedure klachtafhandeling conform dit reglement toegelicht.
 2. De directie van Massage Academie Nederland stelt een onderzoek in naar de feiten waarop de klacht betrekking heeft. Daarbij stelt de directie van Massage Academie Nederland de klager in de gelegenheid om een schriftelijke toelichting te geven op de gedragingen waarover is geklaagd.
 3. Ten behoeve van het onderzoek kan de directie van Massage Academie Nederland gerichte informatie inwinnen en relevante stukken inzien met schriftelijke toestemming van de klager of diens wettelijke vertegenwoordiger dit met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op derden.
 4. Indien klager aangeeft dat de klacht niet naar volle tevredenheid opgelost kan worden door de Massage Academie dan kan klager zich wenden tot mediator DAS Legal Services B.V., postbus 23000, 1100 DM, Amsterdam
 5. Het oordeel van de mediator is bindend, mits een vonnis van de rechter anders bepaald.


6. De afhandeling van de klacht

 1. De directie van Massage Academie Nederland zal de klacht binnen vier weken na ontvangst afhandelen. De klager wordt schriftelijk en met reden omkleed in kennis gesteld van haar oordeel.
 2. Indien de directie van Massage Academie Nederland niet in staat is om binnen de in lid 1 gestelde termijn tot een gewogen oordeel (conform dit reglement) te komen stelt zij met redenen omkleed de klager en/of degene over wie geklaagd is op de hoogte. Daarbij geeft zij de termijn aan binnen welke zij in redelijkheid tot een oordeel en afhandeling kan komen.
 3. Klachten en de afhandeling hiervan worden geregistreerd en voor de duur van twaalf maanden bewaard.


7. Beëindiging van de procedure

De klachtenprocedure is geëindigd wanneer:

 1. De directie van Massage Academie Nederland met overeenstemming van de klager de klacht heeft behandeld.
 2. De klager schriftelijk te kennen heeft gegeven af te zien van verdere klachtbehandeling middels het intrekken van de klacht.
 3. De klager en de beklaagde geen overeenstemming hebben bereikt over de afhandeling van de klacht.
 4. Alle uitspraken, klachtafhandelingen en oplossingen van Massage Academie Nederland richting klager zijn ten alle tijden bindend.

 

8. Slotbepaling

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Massage Academie Nederland t.a.v. de te nemen voorzieningen.