Helder, houden we zelf ook van.

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening van:

Massage Academie
Veenhuizerweg 143
7325 AK APELDOORN
Tel: 055-3600523

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor De Veluwe en Twente onder nummer 08088918. BTW nummer: NL 0019.53.116.B78

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor De Veluwe en Twente onder nummer 08088918.

Download hier onze Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Massage Academie; Opdrachtnemer zoals vermeld in de desbetreffende Overeenkomst voor het uitvoeren van een Opdracht. De Massage Academie verzorgd (niet erotische en niet-medische) wellness opleidingen (en het leveren van producten) voor particulieren, bedrijven of evenementen. Cliënt; een derde die handelt in de uitoefening van zijn beroep of functie of als particulier die een Opdracht door de Massage Academie wil laten uitvoeren. Opdracht; het ten gunste van Cliënt ontwikkelen en/of leveren van producten, cursussen en/of opleidingen. Overeenkomst; de aanvaarding van de Opdracht van Cliënt door de Massage Academie. Bezoeker; een derde die handelt in de uitoefening van zijn beroep, functie of als particulier die één van de websites van de Massage Academie via Internet bezoekt. Partijen; de aanduiding van Cliënt en Massage Academie gezamenlijk.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen, particulieren en de Massage Academie
 3. Alle Opdrachten worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door of namens de Massage Academie schriftelijk is bevestigd.
 4. Afspraken met personeel of door niet bij haar in dienst zijnde derden binden de Massage Academie niet, tenzij schriftelijk door de Massage Academie is bevestigd.
 5. Cliënt verklaart akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden indien een Opdracht wordt gegeven aan de Massage Academie van welke aard ook.
 6. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze Algemene Voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nooit voor meer dan een Opdracht, behalve als dit schriftelijk door de Massage Academie wordt bevestigd.
 7. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Massage Academie met haar Cliënten te sluiten Overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, dit met uitsluiting van andere voorwaarden, die door Cliënten van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.

 

2. Offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend.
 2. Alle door de Massage Academie opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders is aangegeven.
 3. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten en producten.

 

3. Opdrachten

 1. Een Opdracht wordt door de Cliënt aan de Massage Academie verstrekt.
 2. Annulering van de Opdracht kan door de Cliënt schriftelijk of per e-mail aan de Massage Academie plaatsvinden onder de volgende voorwaarden: Tot 4 weken voor aanvang van de Opdracht (cursus, arrangement, dienst of evenement), waarna door de Massage Academie 50% van het cursustarief wordt gerestitueerd aan Cliënt; Binnen 4 weken voor aanvang van de Opdracht (cursus, arrangement, dienst of evenement) wordt door de Massage Academie geen bedrag meer aan Cliënt gerestitueerd. De kosten voor cadeaubonnen of licentieprogramma's worden niet gerestitueerd. De Massage Academie heeft het recht de Opdracht (op locatie) te annuleren, indien er, naar het oordeel van de Massage Academie, geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van kosten vindt dan niet plaats. Restitutie vindt binnen maximaal 14 dagen na annulering plaats.
 3. Indien een Cliënt een inschrijving eenmalig wenst te verplaatsen naar een latere (start)datum, voor welke reden dan ook, kan dit kosteloos tot 14 dagen voor aanvang van de betreffende opleiding of cursus en dient schriftelijk of per e-mail worden ingediend. Bij het eenmalig verplaatsen van een inschrijving minder 14 dagen voor aanvang zijn de verplaatsingskosten 50% van het actuele reguliere cursustarief met een minimum van €50,- per persoon, per verplaatsing. Indien een Cliënt een inschrijving nogmaals wenst te verplaatsen naar een latere (start)datum, voor welke reden dan ook, betreft het een volledig nieuwe inschrijving tegen het reguliere cursustarief. Bij annulering na een eerdere verplaatsing is er geen restitutie. Wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht, van welke aard ook, schriftelijk door of namens Cliënt aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of ontvangst van de Opdracht kon worden gerekend, kunnen aan Cliënt extra in rekening worden gebracht.
 4. Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven Opdrachten binden de Massage Academie niet, mits de Massage Academie dit schriftelijk of per e-mail bevestigt aan de Cliënt.
 5. Door het plaatsen van een Opdracht doet de Cliënt afstand van alle rechten op ontbinding van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 6:265 BW alsmede in alle andere artikelen wat dat betreft.
 6. Tijdens de cursussen mag geen alcohol of drugs genuttigd worden en mogen geen sporen van verdovende middelen (werkzame bestanddelen) in het lichaam aanwezig zijn. Tevens mogen cursisten tijdens de cursussen en in het gebouw geen alcohol of drugs in het bezit hebben. De Massage Academie heeft het recht de Opdracht te annuleren indien drugs of alcohol wordt geconstateerd. Restitutie van kosten vindt dan niet plaats.
 7. Een cursushandleiding/reader (indien van toepassing) wordt uitsluitend verstrekt indien cursist daadwerkelijk deelneemt aan de cursus en fysiek aanwezig is. Zonder deelgenomen te hebben aan de cursus wordt deze niet verstrekt.
 8. Elke cursus wordt afgesloten met een certificaat van deelname. Cursist ontvangt het certificaat van deelname indien voldaan is aan 100% aanwezigheid en er goede resultaten zijn behaald.

 

4. Uitvoering van de Opdracht

 1. Uitvoering van de Opdracht vindt uitsluitend plaats na ontvangst op de bank- of girorekening van de Massage Academie van het door de Cliënt verschuldigde bedrag.
 2. Oponthoud of vertraging in de uitvoering van de Opdracht is niet voor rekening van de Massage Academie, tenzij door haar grove schuld of opzet veroorzaakt. Hierbij wordt door de Massage Academie uitdrukkelijk verwezen naar artikel 6.2 van deze Algemene Voorwaarden.
 3. De datum van uitvoering van de Opdracht wordt door de Massage Academie bepaald. De Cliënt verleent de Opdracht voor een massagedienst aan de Massage Academie voor minimaal één cursus. In de door de Cliënt geboekte tijd op een externe locatie (zowel bij particulieren als bij bedrijven) is inbegrepen het opzetten en afbreken van de massagetafel of de materialen bij een (bedrijfs) evenement. Met betrekking tot Opdrachten ten behoeve van bedrijven en evenementen dient door de Cliënt zorg te worden gedragen voor een hygiënische situatie ter plaatse, een vlak vloeroppervlak en één lunch per persoon, indien de uitvoering van de Opdracht overdag plaatsvindt en één diner per persoon indien de uitvoering van de Opdracht plaatsvindt aan het einde van de dag of in de avond. Indien de Cliënt hiervan wenst af te wijken zal de Massage Academie alle kosten bij de Cliënt in rekening brengen.
 4. De Massage Academie kan de Opdracht of onderdelen daarvan uitbesteden aan- of laten verrichten door- niet bij haar in dienst zijnde ervaren trainers en bedrijfsrelaties. De trainers en bedrijfsrelaties zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer van en naar de Cliënt.
 5. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 6. De Massage Academie verplicht zich alle door de Cliënt verstrekte (bedrijfs)gegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zullen door de Massage Academie alleen na schriftelijke toestemming van de Cliënt aan derden ter inzage of voor gebruik worden afgegeven dan wel worden gepubliceerd. Eventueel door de Cliënt ter beschikking gestelde gegevens zullen door de Massage Academie vrijelijk bij de uitvoering van de Opdracht kunnen worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Client volgt een cursus voor eigen persoonlijke ontwikkeling en om eventueel in te zetten voor klanten binnen de eigen praktijk. Het is niet toegestaan om de gevolgde cursussen en/of opleidingen bij de Massage Academie zelf te gaan geven. De Massage Academie verzorgt geen cursussen en/of opleidingen voor andere docenten of opleiders. Bij overtreding is client jegens de Massage Academie een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 5.000,- per overtreding, te vermeerderen met EUR 500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding eventueel voortduurt. Massage Academie heeft onverminderd het recht naast een boete schadevergoeding te vorderen.
 8. Tijdens de cursussen nemen cursisten een eigen lunch mee.

 

5. Intellectuele eigendom, disclaimer websites en privacy

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.5 van deze voorwaarden behoudt de Massage Academie zich, met betrekking tot haar websites, verstrekte stukken, zoals drukwerk, offertes, rapporten, adviezen, ontwerpen, modellen, tekeningen, software, gegevensdragers in de ruimste zin des woords, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet, de Beneluxmerkenwet en de Benelux Tekeningen en Modellenwet.
 2. Op de websites, welke geregistreerd zijn door de Massage Academie, zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Bezoeker verklaart zich, door het bekijken van deze websites en het gebruiken van de daarop aangeboden informatie akkoord met de in dit artikel genoemde voorwaarden. De informatie op de websites betreft algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als advies of ter vervanging van enig advies. Indien de Cliënt zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, geschiedt dat volledig voor eigen rekening en risico. Ondanks dat de Massage Academie alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze websites en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan de Massage Academie niet instaan voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geboden informatie. De Massage Academie beheert en onderhoudt de websites vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in, dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. De Massage Academie kan evenmin garanderen, dat de websites foutloos of ononderbroken functioneren. Gebruik van de websites, dat het gebruik van andere Bezoekers stoort, het functioneren daarvan in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Op de websites kan, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen worden naar informatie, producten en diensten, verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door de Massage Academie niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. De Massage Academie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer door een Bezoeker zonder verificatie of nader advies gebruik wordt gemaakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit voor eigen rekening en risico. De Massage Academie, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkenrechten en octrooien) met betrekking tot op de websites gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Massage Academie, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze websites zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Massage Academie. Indien de Cliënt en Bezoeker berichten per e-mail aan de Massage Academie verzenden, worden door de Cliënt en Bezoeker het risico aanvaard, dat berichten door derden kunnen worden onderschept of gemanipuleerd. De Massage Academie aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van haar websites. Onder andere aanvaardt de Massage Academie geen enkele aansprakelijkheid wat betreft a) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van haar websites b) de informatie die op of via deze websites ter beschikking wordt gesteld c) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de websites of per e-mail aan de Massage Academie of aan de Cliënt en wordt gezonden d) het verlies van gegevens e) downloading of gebruik van software die via de websites ter beschikking wordt gesteld of f) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze websites. De Massage Academie behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van de in dit artikel opgenomen disclaimer) te allen tijde te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
 3. Alle door de Massage Academie verstrekte stukken, zoals offertes, rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Cliënt (of een mogelijke Cliënt) en mogen niet door de Cliënt (of een mogelijke Cliënt) zonder voorafgaande toestemming van de Massage Academie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 4. De Massage Academie behoudt tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. Indien een Cliënt of Bezoeker de websites van de Massage Academie bezoekt kan de Massage Academie de gegevens verwerken. De Massage Academie waarborgt en respecteert de privacy van haar website Bezoekers, onder meer door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 6. Om de websites beter en sneller te laten functioneren en om deze af te kunnen stemmen op de voorkeuren van de Cliënt en Bezoeker, worden bepaalde gegevens betreffende het gebruik van deze websites verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden, die door de bezochte webpagina automatisch op de computer van de Cliënt of Bezoeker worden geplaatst. Het gebruik van de cookies kan door de Cliënt of Bezoeker via de instellingen van de browser worden uitgeschakeld. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van de websites.


6. Overschrijding van de Datum van Uitvoering

 1. De met de Massage Academie overeengekomen tijdstippen zijn door de Cliënt niet als bindende tijdstippen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 2. Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, (als zodanig zullen o.a. gelden: ziekte, de onmogelijkheid van vervanging van docenten en/of masseurs, (te) late aankomst van docenten en/of masseurs wegens file of onvindbaarheid van de locatie van de Cliënt, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer en verkeer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren en het verrichten/ aanbieden van massagediensten onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan de Massage Academie door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uit voering van een Opdracht vertragen of onmogelijk maken ontslaan de Massage Academie van het nakomen van de overeengekomen Datum van Uitvoering of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de Cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden of rente kan doen gelden. In geval van overmacht is de Massage Academie niet gehouden haar verplichtingen jegens de Client na te komen. De Massage Academie is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.


7. Reclames

 1. Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de Opdracht mogelijk. De Massage Academie is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of tel fouten en/of onduidelijkheden in offertes en op haar website en/of andere informatie, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes en/of andere informatie geldt de uitleg van de Massage Academie als bindend.
 2. Cliënt zal alle door de Massage Academie voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, o.a. door haar de gelegenheid te bieden ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
 3. De Massage Academie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van de Cliënt of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
 4. Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit artikel heeft de Massage Academie niet; met name zal de Massage Academie in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de Opdracht.
 5. De Cliënt zal nimmer uit hoofde van reclames of gebreken ontbinding van een Overeenkomst kunnen vorderen.


8. Herroepingrecht consument

 1. Bij het sluiten van overeenkomsten heeft de Client die handelt in de hoedanigheid van consument (hierna de Client/consument) de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Zie bijlage-A. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van het sluiten van de overeenkomst.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de Client/consument zorgvuldig omgaan met eventueel toegezonden producten en de verpakking. Indien de Client/consument van het herroepingrecht gebruik maakt, zullen de eventueel geleverde producten met alle toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan De Massage Academie worden geretourneerd, conform de door De Massage Academie verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


9. Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Client/consument gebruik maakt van het herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Client/consument een bedrag betaald heeft, zal De Massage Academie dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 3. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

 

10. Uitsluiting herroepingrecht

 1. De Massage Academie sluit het herroepingrecht van de Client/consument uit voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingrecht geldt slechts indien De Massage Academie dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Hetgeen hieromtrent in deze voorwaarden staat omschreven wordt beschouwd als dusdanig vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingrecht geldt voor diensten indien met de uitvoering daarvan is begonnen met uitdrukkelijke toestemming van de Cliënt/consument en de Cliënt/consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Massage Academie de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

11. Aansprakelijkheid

 1. De Massage Academie draagt generlei aansprakelijkheid voor enige (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door de Cliënt te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door de Massage Academie te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.
 2. Diensten kunnen worden verricht door de Massage Academie, masseurs of masseuses of bedrijfsrelaties die niet in dienst zijn bij de Massage Academie en zijn op rekening van en voor risico van de Cliënt. De Massage Academie draagt generlei aansprakelijkheid voor (letsel)schade en/ of gevolgschade bij de Cliënt door nalaten en/ of handelingen van de niet bij haar in dienst zijnde masseurs of masseuses of bedrijfsrelaties.
 3. De aansprakelijkheid van de Massage Academie, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

 

12. Voorwaarden cadeaubon

 1. Het tarief voor de cadeaubon dient binnen 3 werkdagen te zijn ontvangen bank- of girorekening van de Massage Academie onder vermelding van het factuurnummer. De cadeaubon wordt verstuurd na bijschrijving van het bedrag op één van de rekeningnummers.
 2. De cadeaubon kan alleen voor diensten worden ingewisseld bij de Massage Academie. Aan de binnenzijde van de cadeaubon wordt het reserveringsnummer vermeld. Op de datum van uitgifte verstuurt de Massage Academie een e-mail aan de Cliënt met daarin vermeld de geldigheidsdatum van de cadeaubon; de geldigheid van de cadeaubon is 1 jaar na uitgiftedatum. De cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor contant geld.
 3. De cadeaubon van de Massage Academie is en blijft eigendom van de Massage Academie. Het is derhalve verboden de cadeaubon door te verkopen aan derden, of deze voor commerciële doeleinden op enigerlei wijze aan derden te verstrekken.
 4. Voor de opdrachten wordt een datum gereserveerd. De datum voor het verrichten van de opdracht(en) is afhankelijk van de beschikbaarheid van een trainer
 5. De bestelling van een cadeaubon kan niet geannuleerd worden.
 6. Indien deze voorwaarden niet voorzien, zijn de Algemene Voorwaarden van de Massage Academie van toepassing.

 

13. Betalingen

 1. Betaling door de Cliënt voor de te verrichten opdracht dient binnen vijf (5) dagen na verzending van de (voorlopige) bevestiging plaats te vinden op een bank- of girorekening van de Massage Academie. Deze (voorlopige) bevestiging wordt door de Massage Academie aan de Cliënt verstuurd. Na ontvangst van de betaling door de Cliënt wordt de Opdracht door de Massage Academie uitgevoerd.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na verzending van de (voorlopige) bevestiging door de Massage Academie is de Cliënt definitief in verzuim. De Cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Cliënt zullen de vorderingen van de Massage Academie en de verplichtingen van de Cliënt jegens de Massage Academie onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de Cliënt gedane betalingen strekken steeds ter in de eerste plaats ter betaling van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van facturen die het langst open staan.
 5. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke de Massage Academie moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van de Cliënt. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 250,00.

 

14. Geschillen

 1. Een geschil is aanwezig zodra de Massage Academie of de Cliënt, verklaart dat dit het geval is.
 2. Op alle Overeenkomsten, Opdrachten en transacties van de Massage Academie is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.


15. Corona Protocol

 1. Voor ieders veiligheid volgen wij altijd de landelijke richtlijnen van het RIVM. Ons corona protocol is hier te lezen. 

 

16. Slotbepaling

 1. In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij de Massage Academie.

   

RICHTLIJN CONSUMENTENRECHTEN BIJLAGE A

A. Modelinstructies voor herroeping

 1. A.1 Consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 2. A.2 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten.
 3. A.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
 4. A.4 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 5. A.5 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Zulks onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 3. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.